Ngày 04/4/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định 236/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Download tập tin đính kèm:

236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017