Ngày 05/1/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Theo đó, 04 đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ban hành bao gồm:
+ Đơn giá sản xuất nước sạch và quản lý vận hành mạng cấp nước
+ Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
+ Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.
+ Đơn giá duy trì cây xanh đô thị.
Quyết định số 03/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định, văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh đã ban hành trước đây liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh trái với quy định nêu trên đều bị bãi bỏ