Ngày 07/03/2017, UNND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng trên địa bàn Quảng Ngãi: