Ngày 29/12/2016, UBND thành phố đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm các đơn giá sau:

– Đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng – Phần xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 9073/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.

– Đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng – Phần lắp đặt công bố kèm theo Quyết định số 9072/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.

– Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 9075/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.

– Đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng – Phần khảo sát công bố kèm theo Quyết định số 9074/QĐ-UBND ngày 29/12/2016.