Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên, gồm các bộ:

+ QĐ số 3206/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

+ QĐ số 3207/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt

+ QĐ số 3209/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát

+ QĐ số 3210/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa

+ QĐ số 3211/QĐ-UBND: công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh