Ngày 22/12/2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình  ban hành quyết định 3804/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình 2016 gồm các phần:

– Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)

– Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung)

– Phần Sửa chữa

– Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Các đơn giá xây dựng công trình trước đây trái với bộ đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo quyết định này đều bị bãi bỏ.

Căn cứ xây dựng tập đơn giá :

– Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

– Quyết định số 45/QĐ-SXD ngày 28/4/2016 của Sở Xây dựng công bố bảng đơn giá nhân công  trên địa bàn tỉnh Thái Bình

– Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 26/5/2016 của Sở Xây dựng công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái bình…

Chi phí vật liệu lấy theo thời điểm tháng 7/2016 trên địa bàn thành phố Thái Bình (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

Mức lương cơ sở đầu vào xác định theo vùng IV: 2.050.000 đồng/tháng