Ngày 31/03/2017, Sở xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành quyết định công bố các bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn Cà Mau:

Xem thêm các tài liệu

+ Đơn giá khảo sát|| Bìa .doc|| Thuyết Minh .doc || Đơn giá .pdf

+ Đơn giá Lắp đặt|| Bìa .doc|| Thuyết Minh .doc || Đơn giá .pdf

+ Đơn giá xây dựng|| Bìa Tập 1.doc|| Bìa Tập 2 .doc|| Thuyết Minh .doc || Đơn giá .pdf Tập 1|| Đơn giá .pdf Tập 1

+ Đơn giá sửa chữa|| Bìa .doc|| Thuyết Minh .doc || Đơn giá .pdf

+ Đơn giá thí nghiệm vật liệu|| Bìa .doc|| Thuyết Minh .doc || Đơn giá .pdf