Ngày 16/02/2017, Sở xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành quyết định công bố các bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên:

** QĐ số 130/QĐ – SXD – Xây dựng cơ bản gồm các phần:

+ Phần xây dựng (áp dụng ĐM 1776/2007, 1091/2011, 1172/2012, 588/2014)

+ Phần Lắp đặt (áp dụng ĐM 1777/2007, 1173/2012, 587/2014)

+ Phần Khảo sát (áp dụng ĐM 1354/2016)

+ Phần sửa chữa (áp dụng ĐM 1129/2009)

** QĐ số 131/QĐ – SXD – Dịch vụ đô thị công ích gồm các phần:

+ Phần cây xanh (áp dụng ĐM 593/2014)

+ Phần chiếu sáng (áp dụng ĐM 594/2014)

+ Phần môi trường đô thị (áp dụng ĐM 592/2014)

+ Phần thoát nước đô thị (áp dụng ĐM 591/2014)

** Lương nhân công áp dụng 

+  Đơn giá xây dựng cơ bản áp dụng mức lương Vùng 3: 2.050.000 đ/tháng – áp dụng TT05/2016

+  Đơn giá dịch vụ công ích áp dụng mức lương: 1.210.000 đ/tháng – áp dụng TT26/2015