Ngày 12/06/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  1. Căn cứ xây dựng tập đơn giá :

 –    Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

– Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

–    Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng;

–    Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

–    Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

–    Tài liệu hướng dẫn tính toán đơn giá xây dựng công trình của Bộ Xây dựng;

–    Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.

 Nội dung đơn giá :

 a) Chi phí vật liệu:

Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát.

Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo công bố giá vật liệu của Liên sở Xây dựng – Tài chính và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại thời điểm quý IV/2016 chưa có thuế giá trị gia tăng.

 b) Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương cơ sở đầu vào vùng II là 2.250.000 đồng/tháng)

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương cơ sở là 2.100.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh KĐCNC = 0,933.

 c) Chi phí máy thi công :

Là chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chi phí    tiền    lương    của    thợ    điều    khiển    máy xác    định    theo Quyết    định    số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công    bố    Đơn giá nhân công trong quản    lý chi phí đầu tư xây dựng (mức lương cơ    sở    đầu    vào vùng II là 2.250.000 đồng/tháng).

Download tập tin đính kèm:

748/QĐ-UBND ngày 12/06/2017