Ngày 26/05/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên gồm 04 tập như sau:

Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng;

Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt;

Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát;

Tập 4: Phụ lục Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

(Nguồn: http://baothainguyen.org.vn/)