Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc – Năm 2017

Ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/8/2017 và thay thế các Quyết định:

+ Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Vĩnh Phúc;

+ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

+ Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành gồm:

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng 

2. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát

3. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa

4. Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị

5. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt

6. Bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *