Ngày 28/06/2017, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước

QĐ số 1414/QĐ-SXD gồm:
Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát
Tập 4: Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa
Tập 5: Đơn giá xây dựng công trình bưu chính viễn thông- Phần viễn thông
Tập 6: Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

QĐ số 1415/QĐ-SXD gồm:
1. Đơn giá dịch vụ Công ích đô thị

– Phần đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

– Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất rắn đô thị

– Đơn giá duy trì cây xanh đô thị

– Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

(Nguồn http://sxd.binhphuoc.gov.vn/)